No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 113
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 43
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 523
7 SIKKIM
6
8 RAJASTHAN 666
9 PUNJAB
10 ORISSA 288
11 NEW DELHI
12 NAGALAND 6
13 MULTI STATE
14 MEGHALAYA 12
15 MANIPUR
8
16 MAHARASHTRA 1474
17 MADHYA PRADESH
18 LAKSHADWEEP 7
19 KERALA
20 KARNATAKA 198
Show Page: 1 2   Show: