No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 54
3 UTTAR PRADESH
4 TELANGANA 86
5 TAMIL NADU
6 RAJASTHAN 736
7 PUNJAB
8 ORISSA 14
9 NEW DELHI
10 NAGALAND 4
11 MULTI STATE
12 MEGHALAYA 5
13 MANIPUR
7
14 MAHARASHTRA 816
15 MADHYA PRADESH
16 LAKSHADWEEP 10
17 KERALA
18 KARNATAKA 58
19 JHARKHAND
20 JAMMU AND KASHMIR 98
Show Page: 1 2   Show: