No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 72
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 32
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 708
7 SIKKIM
2
8 RAJASTHAN 888
9 PUNJAB
10 ORISSA 225
11 NEW DELHI
12 MULTI STATE 619
13 MEGHALAYA
14 MANIPUR 5
15 MAHARASHTRA
16 MADHYA PRADESH 363
17 KERALA
18 KARNATAKA 612
19 JHARKHAND
20 JAMMU AND KASHMIR 216
Show Page: 1 2   Show: