No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 75
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 2
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 154
7 RAJASTHAN
8 PUNJAB 257
9 ORISSA
10 NEW DELHI 151
11 MULTI STATE
12 MIZORAM 1
13 MEGHALAYA
2
14 MANIPUR 3
15 MAHARASHTRA
16 MADHYA PRADESH 304
17 LAKSHADWEEP
1
18 KERALA 254
19 KARNATAKA
20 JHARKHAND 116
Show Page: 1 2   Show: