No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 60
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 8
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 450
7 SIKKIM
8 RAJASTHAN 428
9 PUNJAB
10 ORISSA 124
11 NEW DELHI
12 NAGALAND 6
13 MULTI STATE
14 MEGHALAYA 7
15 MANIPUR
2
16 MAHARASHTRA 572
17 MADHYA PRADESH
18 KERALA 156
19 KARNATAKA
20 JHARKHAND 129
Show Page: 1 2   Show: